Deliusov pavilón
 
AktualityFakultaŠtúdiumVeda a výskumKontakt

O fakulte
Vedenie fakulty
Pracoviská
Akademický senát
Vedecká rada
Legislativa
Systém manažérstva kvality
Deklarácia pokračovateľov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
Odbory
Fotogalérie

IS MAISe-mailtelefónny zoznamstravovanieUniverzitná knižnicaÚstav výpočtovej techniky


Aktualizácia stránok:
26.03.2015 11:14


 Slovenčina 
 English Fakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho regiónu študijným programom geoturizmus.


Snaha zefektívniť riadiacu prácu, zabezpečiť pružný vývoj a zmeny študijných programov si vyžiadala korekciu organizačnej štruktúry fakulty s cieľom zjednodušenia, zrýchlenia a sprehľadnenia informačných tokov. S platnosťou od 19. septembra 2007 sa prešlo od trojstupňového riadenia k dvojstupňovému. Boli zrušené katedry a vznikli dva nové ústavy. V súčasnosti je na Fakulte BERG sedem nasledovných ústavov:


   Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
      riaditeľ ústavu doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
   Ústav geoturizmu
      riaditeľ ústavu Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
   Ústav geovied
      riaditeľ ústavu prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr.scient.
   Ústav logistiky priemyslu a dopravy
      riaditeľ ústavu doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
   Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
      riaditeľ ústavu prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
   Ústav podnikania a manažmentu
      riaditeľ ústavu prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
   Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
      riaditeľ ústavu prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov - zabezpečuje výučbu všetkých odborných predmetov prehlbujúcich poznatky v aplikačných sférach meračských, geodetických a kartografických metód a postupov. Ústav ponúka štúdium Geodézia a kataster nehnuteľností a Geodézia a geografické informačné systémy v 1. stupni (Bc.) a Inžinierska geodézia a Kataster nehnuteľností v 2.stupni (Ing.) vysokoškolského vzdelávania. Absolventi uvedených študijných programov so svojim odborným profilom nájdu možnosti mnohostranného uplatnenia v štátnej i súkromnej geodetickej, kartografickej a katastrálnej sfére. Výchova vedeckých pracovníkov sa realizuje v internej a externej forme doktorandského štúdia v akreditovanom vednom odbore Banské meračstvo a geodézia.

Ústav geoturizmu - ponúka študijný program Geoturizmus v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. Ústav pripravuje odborníkov na manažment a dizajn procesných stránok cestovného ruchu s dôrazom na geoturistický segment cestovného ruchu. Študijný program prvého stupňa je takto zameraný na získavanie vedomostí pre využívanie zemských zdrojov a ich využitie v rámci riešenia základných problémov procesných stránok geoturizmu a to aj v súvislosti s miestnym, regionálnym aj krajinným rozvojom (NUTS II-NUTS IV). Absolventi druhého stupňa štúdia Geoturizmus dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať, zabezpečovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania zemských zdrojov pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov; udržiavať štruktúru finančného investovania v oblasti geoturizmu; analyzovať a oceňovať zemské zdroje z pohľadu potrieb geoturizmu a vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia. Ústav zabezpečuje aj výskum v oblasti informačných, procesných a marketingových stránok cestovného ruchu. Výskumné aktivity sú podporované aj medzinárodnou konferenciou GEOTOUR, ktorá sa organizuje každý rok. Súčasťou ústavu je aj študentská cestovná kancelária TUKE Travel. Ústav má zmluvnú spoluprácu s univerzitami v EU a USA s podobným zameraním.

Ústav geovied - ponúka akreditované študijné programy prírodovedno-technického charakteru. V rámci bakalárskeho štúdia je to program Geológia a regionálny rozvoj, ktorý umožní absolventom využiť získané vedomosti pri tvorbe, organizačnom zabezpečení, získavaní a aplikačnom využití geologických podkladov vhodných pre rozvoj regiónov a ochrane životného prostredia. V náväznosti na tento program je možné pokračovať v inžinierskom štúdiu v programe Geologické inžinierstvo, kde si študenti osvoja praktické využívanie súboru geologických a environmentálnych poznatkov, metodiku projektovania, výskumu a modelovania v oblasti ochrany životného prostredia, metodológiu monitorovania a záchrany ohrozených oblastí, metodológiu 2D a 3D vizualizácie geologických dát a vyhľadávanie nerastných surovín.

Ústav logistiky priemyslu a dopravy - stratégia Ústavu logistiky priemyslu a dopravy je založená na chápaní logistiky ako vedy o riadení tokov. Logistika je rozvíjaná najmä z procesného hľadiska. Ústav logistiky priemyslu a dopravy je výskumno-pedagogické pracovisko, ktoré realizuje vedeckú, vzdelávaciu a podnikateľskú činnosť najmä v oblasti vnútropodnikovej logistiky v priemyselných podnikoch. Pedagogická činnosť je zameraná najmä na študijné programy Priemyselná logistika a Riadenie dopravy surovín. Výskum je v oblastiach metód a nástrojov logistiky, modelovania, simulácií, projektovaní a optimalizácie logistických systémov, logistickom audite, vývoji nových technológií na báze technologickej logistiky, výskumu a skúšobníctva v oblasti dopravných prvkov. Podnikateľské činnosti sú najmä pre podniky v oblasti získavania a spracovania surovín, logistické firmy, kde sa realizuje analýza a syntéza logistického systému firmy, reinžiniering firmy, logistický audit a pod.

Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia - sa zaoberá vedecko-výskumnou, expertíznou a vzdelávacou činnosťou s tradičným zameraním na získavanie a spracovanie tuhých, tekutých a plynných surovín ako aj na aktuálnu súvisiacu geotechnologickú a environmentálnu problematiku. Ústav ponúka študijný program Mineralurgia a environmentálne technológie pre bakalárske štúdium s možnosťou pokračovania v rovnakom programe pre inžinierske štúdium. V rámci týchto študijných programov sa venuje pozornosť aj otázkam zdrobňovania surovín, vrátane výroby a úpravy kameniva. Na ústave sa ponúka výučba aj v tradičných baníckych disciplínach v študijných programoch Baníctvo a geotechnika, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle a Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika pre bakalárske štúdium. V inžinierskom štúdiu je možnosť pokračovať v programoch Ťažba nerastných surovín, Technológie baníctva a tunelárstva a Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle.

Ústav podnikania a manažmentu - poslaním Ústavu podnikania a manažmentu je rozvíjať vlastný výskum v oblasti ekonomických a manažérskych vied a v súlade s ním zabezpečovať pedagogickú činnosť v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania (Manažérstvo zemských zdrojov, Využívanie alternatívnych zdrojov energie). Orientácia ústavu je zameraná na procesy získavania a spracovania zemských zdrojov v dvoch rovinách. Prvou je riadenie vlastného procesu spracovania zemských zdrojov na produkt takých úžitkových vlastností, ktoré predurčujú uspokojovanie výrobných alebo sociálnych potrieb spoločnosti na požadovanej úrovni. Dôraz je dávaný na systémový pohľad na skutočnosti vzťahujúce sa na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Druhou rovinou je riadenie organizácií, ktoré majú charakter podnikateľských subjektov.

Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov - odborné zameranie ústavu je orientované predovšetkým na oblasť informatizácie a riadenia výrobných a technologických procesov a systémov. To znamená, že sa integruje pedagogicko-výskumná činnosť v dielčich, na seba nadväzujúcich oblastiach ako sú mechanizácia, automatizácia, informatizácia, procesné riadenie, riadenie výroby a riadenie kvality. Po pedagogickej stránke sa podieľa na výučbe v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Zahŕňa študijné programy Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín pre bakalárske štúdium a Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, Riadenie procesov získavania a spracovania surovín, Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín pre inžinierske štúdium.

Fakultu tvorí vyvážený kolektív pedagogických, vedeckovýskumných, technicko-hospodárskych pracovníkov a študentov fakulty. O vedeckej úrovni pracovníkov fakulty svedčí počet riešených výskumných a grantových úloh. Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied je na Fakulte BERG v súčasnosti financované riešenie 49 výskumných projektov, do ktorých sú aktívne zapájaní študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Vyše 3000 prihlášok pre akademický rok 2007-2008 potvrdzuje vysoký záujem o štúdium. Fakulta BERG je konsolidovaná, plne flexibilná a vyvíjajúca sa školiaca ustanovizeň.